Phù Điêu Nhôm Đúc Đẹp Trong Trang Trí Nôi, Ngoại Thất